หนังสือเวียนจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ลำดับ

เลขที่หนังสือ
วันที่
รายการ
ดาวน์โหลด
1

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

19 
กุมภาพันธ์
2561
การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2
ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
22 
มิถุนายน
2561
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3)
3
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
22
มิถุนายน
2561
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 3)
4
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว259
4
มิถุนายน
2561
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
5
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว258
4
มิถุนายน
2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุด
เท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย
6
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว260
5
มิถุนายน
2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
7
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว334
24
กรกฎาคม
2561
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว289
25
มิถุนายน
2561
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่เป็นกิจการร่วมค้า
9
ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147
18
พฤษภาคม
2561
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560และระเบียบการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
10
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/020967
24
พฤษภาคม
2561
ข้อหารือการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
11
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/022120
31
พฤษภาคม
2561
ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กรณีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
12
ด่วนที่สุด ที่ (กวจ) 0405.2/022138
31
พฤษภาคม
2561
ข้อหารือเกี่ยวกับการซื้อยาเอชไอวี
13
ที่ กค (กวจ) 0405.2/023203
8
มิถุนายน
2561
ข้อหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างในบัญชีนวัตกรรมไทย
14
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/023564
12
มิถุนายน
2561
ขออนุมัติหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
15
ที่ กค (กวจ) 0405.2/023541
12
มิถุนายน
2561
ข้อหารือแนวทางการจัดจ้างที่มีความจำเป็นต้องกระทำต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน
16
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/023570
12
มิถุนายน
2561
ข้อหารือการจ้างงานวิจัย
17
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว198
26 เมษายน 2561
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
18
ที่ กค (กวจ) 0405.2/016886
26
เมษายน 2561
ข้อหารืออัตราค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
19
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/018913
10
พฤษภาคม 2561
ข้อหารือการยกเว้นการปฏิบัติตามกฏกระทรวง
เรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6
พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
20
ที่ กค (กวจ) 0405.2/027711
6
กรกฎาคม 2561
ข้อหารือการพิจารณาผลงานประเภทเดียวกัน
<< < 1 2 3... > >>