รูปแบบการบริหาร และคณะกรรมการกองทุน

               กองทุนประเภท ก
                              มีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ทำหน้าที่บริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ และ
มีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) ทำหน้าที่ในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศประเภท ก ของแต่ละพื้นที่ปกครองเขตตำบล 

               กองทุนประเภท ข
                              มีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) ทำหน้าที่บริหารการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ 

               กองทุนประเภท ค
                              มีผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ประกาศ จำนวนไม่เกินสามคน เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่น ตามที่ กกพ. กำหนด