ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

 

   ประเภทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

       1.กองทุนประเภท ก สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่มากพอต่อการบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบ

 โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่าห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี หรือมีรายได้มากกว่าห้าสิบล้านบาทต่อปีขึ้นไป

      2.กองทุนประเภท สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการในระดับปานกลาง

 โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกินห้าพันล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง และมีรายได้มากกว่าหนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อปี

      3.กองทุนประเภท ค สำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินน้อย ควรมีการบริหารจัดการอย่างจำกัด โดยมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า

 ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี และมีรายได้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทต่อปี

 

ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุน ก. 
ประเภทกองทุน ข.
ประเภทกองทุน ค.
เงินที่ได้รับการจัสรร
มากกว่า

(มากกว่า ๕๐ ล้ารบาทต่อปี)
ปานกลาง

(มากกว่า ๑-๕๐ ล้านบาทต่อปี)
น้อย

(ไม่เกิน ๑ ล้านบาทต่อปี)
ปริมาณการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า
มากกว่า๕,๐๐๐ ล้าน
กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี
มากกว่า๑๐๐ - ๕,๐๐๐ ล้าน
กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี
ไม่เกิน ๑๐๐ ล้าน
กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อปี
องค์ประกอบการบริหาร ๑. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับ
การจัดสรรจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า
๑. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับ
การจัดสรรจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า
ผู้แทนเทศบาลหรือ อบต.
จำนวนไม่เกิน  ๓ คน
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
โครงการชุมชนตามที่
สกพ. กำหนด
๒. คพรฟ. และ คพรต. คพรฟ.
๓. การจัดสรรเงิน และการอุมัติโครงการ ๓. การจัดสรรเงิน และการอุมัติโครงการ
๔. การพัสดุ ๔. การพัสดุ
๕. การเงินการบัญชี ๕. การเงินการบัญชี
๖. การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล ๖. การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล
๗. การประชาสัมพันธ์ ๗. การประชาสัมพันธ์