ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ
เรื่อง
ไฟล์
7 เมษายน 2563

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

23 กรกฎาคม 2563

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

30 กันยายน 2563

คำสั่งสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ที่ 01/2563

เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

18  มกราคม  2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่  1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563)

 

1
2