ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓

________________________________________________________

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนา
หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓

________________________________________________________

 

 

 
ข่าวประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
สวัสดีปีใหม่

________________________________________________________

 

 

 
ข่าวประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
 

________________________________________________________

 

 

 
ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 

________________________________________________________

 

 

 
ข่าวประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
 

________________________________________________________

 

 

 
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในฝัน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561

________________________________________________________

 

 

 
เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า การประกวดวาดภาพระบายสี
ในหัวข้อ "ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในฝัน"
วันที่ 15 ธันวาคม 2561

________________________________________________________

 

 

 
เรื่อง ข่าวประจำเดือน ฉบับที่ 24 กันยายน พ.ศ.2651
วันที่ 30 กันยายน 2561

________________________________________________________