เอกสารการดำเนินงานกองทุน ก และ ข

การเสนอแผนงาน 
แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงาน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่
เอกสาร
ดาวน์โหลด
คู่มือ 
1 คู่มือการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบรวดเร็ว

2 คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
 part 1
 part 2
 part 3
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
3 แบบสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม [ กฟ. 97(3)-ย.1 ]
 
4 แบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-ย.2 ]
 
5 แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-ย.3 ]
 
 ขั้นที่ 1 การสำรวจความต้องการของประชาชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
6 แบบแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม [ กฟ. 97(3)-01 ] (หรือแบบ สกพ.-ผ1 เดิม)
 
7 แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ [ กฟ. 97(3)-02] หรือแบบ สกพ.-ผ2 เดิม
 
 ขั้นที่ 2 การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ 
8 แบบเสนอโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-03 ] หรือแบบ สกพ.-ผ3 เดิม
 
9 แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการเสนอโครงการชุมชน สำหรับโครงการชุมชนที่มีงบประมาณสูงกว่า 300,000 บาทต่อโครงการ [ กฟ. 97(3)-22 ]   
 ขั้นที่ 3 การพิจารณาโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
10 ตัวอย่างสรุปผลการกลั่นกรองโครงการชุมชนของ คพรต./คพรฟ. [ กฟ. 97(3)-04 ]   
 
11 ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชนของ คพรฟ. [ กฟ. 97(3)-05 ]
 
12 สรุปรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....  [ กฟ. 97(3)-06 ]
 
 ขั้นที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ คพรฟ. ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
13 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... [ กฟ. 97(3)-07/1 ]
 
14 ประมาณในการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายไตรมาส  [ กฟ. 97(3)-07/2 ]
 
15 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ รายละเอียดคำของบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... หมวดรายจ่ายอื่น [ กฟ. 97(3)-07/3 ]
 
 ขั้นที่ 5 การจัดทำแผนประจำปี ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ 
16 สรุปเอกสารที่ใช้ในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....  [ กฟ. 97(3)-08 ]
 
17 รายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดย คพรฟ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... [ กฟ. 97(3)-09 ]
 
18 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... [ กฟ. 97(3)-10 ]
 
 ขั้นที่ 6 การดำเนินโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ 
19 ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน. [ กฟ. 97(3)-11 ]
 
20 ตัวอย่างสัญญาการสนับสนุนโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-12 ]
 
21 ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ตามโครงการ ....ของ หน่วยราชการ [ กฟ. 97(3)-13 ]
 
22 ตัวอย่างแบบขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการชุมชนา [ กฟ. 97(3)-14 ]
 
23 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ [ กฟ. 97(3)-15 ]
 
24 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน [ กฟ. 97(3)-16 ] 
 
25 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการชุมชน [ กฟ. 97(3)-17 ]
 
26 ตัวอย่างใบเสนอ สืบราคา [ กฟ. 97(3)-18 ]
 
27 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินโครงการชุมชน [ กฟ. 97(3)-19 ] 
 
 ขั้นที่ 7 การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
28 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ...  [ กฟ. 97(3)-20 ]  
 
29 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน จำแนกตามแผนงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
[ กฟ. 97(3)-21 ]

 
30 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน (ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
[ กฟ. 97(3)-23 ] 
 

กระบวนการสรรหา 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ได้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาไว้เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการดำเนินการสรรหา รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการ สรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยแบ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
 แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
เอกสารคู่มือการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ
1 คู่มือสรุปกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกองทุนประเภท ก
2 คู่มือสรุปกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกองทุนประเภท ข
เอกสารประกอบการสมัคร คพรฟ. ภาคประชาชน
1 ใบรับรองคุณสมบัติ คพรฟ. ภาคประชาชน
2 ใบสมัคร คพรต. อื่น ๆ
3 แบบแสดงประวัติโดยย่อ และประสบการณ์การทำงาน คพรฟ.

คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และด้านพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ.2559 

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และด้านพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559 
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
   
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ